Daniel Hanzlík

Survival Rules, 2018

image/img0263.jpg

V rámci výstavy s názvem Pravidla přežití, jehož koncept byl vytvořen přímo pro Zonu Sztuki Aktualnej - Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, autoři představují video instalace inspirované jejich pobytem v Kilifi v Keni. Obě práce obsahují performativní prvky zakotvené v reálné situaci, která je charakteristická pro jejich místo původu a dále jsou rozvíjeny pomocí technologických prostředků. Základní situace představují konflikt různých skutečností, vyrůstajících z hlubokého kontrastu mezi každodenním životem v evropském a africkém světě. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus ve dvou samostatných dílech hledají společnou podporu otázek spojených s různými pohledy na tradiční a moderní druhy společenských pravidel.

Umělecké projekty vystavené Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem v rámci výstavy Pravidla přežití v Zoně Sztuki Aktualnej - Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie představují výsledek jejich tvůrčího pobytu na univerzitě Pwani University v Kilifi v Keni, který vykonali na jaře tohoto roku v rámci projektu Technologie zobrazování v komunikačních, uměleckých a společensko vědních oborech (TICASS), podpořeného výzkumem EU a inovačním programem Horizont 2020.

Kurátoři: Anna Sienkiewicz, Michal Koleček

Within the exhibition entitled Survival Rules, whose concept was developed directly for Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, the authors present a pair of video installations inspired by their stay at Kilifi in Kenya. Both works contain the performative elements anchored in a real situation which is characteristic for their place of origin, which are further developed by working with technological means. The underlying situations represent a conflict of different realities that grow from a deep contrast between everyday life in the European and African world. Both, Daniel Hanzlík and Pavel Mrkus, in two individual works, are looking for a common endorsement of the issues associated with different perspectives of traditional and contemporary modes of societal rules.

The artistic projects exhibited by Daniel Hanzlík and Pavel Mrkus as part of the Survival Rules exhibition in Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie represent the result of their creative stay at Pwani University College, Kilifi, Kenya, which was held this spring as part of the Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences Project (TICASS) supported by the EU Research and Innovation Program Horizon 2020.

Curators: Anna Sienkiewicz, Michal Koleček

image/img0264.jpg
image/img0265.jpg
image/img0266.jpg

Seeing Time, 2018

image/img0014.jpg

Výstavní projekt Daniela Hanzlíka (1970) a Pavla Mrkuse (1970) představuje soubor prací, jejichž východiska jsou založena na polaritě fyzického a virtuálního ve vztahu k vnímání času a časových procesů. Na jedné straně vychází projekt z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se orientujeme ve světě. Na straně druhé reflektuje fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování. Tato bipolarita v současném světě splývá v jeden celek a vytváří novou iluzi reality. Díla jsou vytvořena převážně kombinací objektů, projekcí a prostorových instalací. Využívají uzavřené audiovizuální formáty, ale i principy vizualizace dat v reálném čase a interaktivitu. Výstava se člení do prostorových segmentů, na samostatné a společné realizace. Zároveň ale zachovává vzájemnou prostupnost. Ve výsledku je prostředí výstavy sjednoceným rámcem pro zpřítomnění času prostřednictvím zrakového smyslu. Projekt neotevírá pouze otázku, jak vidět čas, ale jak vidět různé časové formáty, ty přirozené i ty simulované. Překládání času do analogických formátů vizuální imitace má svůj základní či zakládající kulturní a civilizační smysl. Je tu skryto cosi podstatného, co projekt VIDĚT ČAS zpřítomňuje, a nač odkazuje, ať už tyto odkazy směřují do minulosti, přítomnosti či budoucnosti.

Kurátoři: Veronika Marešová, Petr Vaňous

Daniel Hanzlík (1970) and Pavel Mrkus (1970) present a set of works inspired by the duality of the physical vs. virtual perception of time and temporal processes. Their exhibition works with the familiar physical laws by which we orient ourselves in the world, but at the same time it reflects the fictional world of virtual data environments that increasingly influence our perceptions, experiences and decision-making. These two aspects of our bi-polar world merge into one to create a new illusion of reality. The exhibitred works are created primarily by combining objects, projections and spatial installations. The artists also make use of audiovisual formats, interactivity or real-time data visualisation. The exhibition is divided into various sections (installations, solo works and collaborative realizations), although the various rooms remain visually connected. As a result, the exhibition space becomes a unifying element for presenting time through the visual senses. Seeing Time not only asks how we see time but also how we see different time formats – natural as well as simulated. Translating time into analogous formats of visual imitation is of fundamental and foundational meaning for culture and civilisation. The exhibition gives physical expression to something essential, and makes references to the past, present and future.

Curators: Veronika Marešová, Petr Vaňous

Atlas, 2017

image/img0114.jpg